Έγκριση Απολογισμού 2016

Έγκριση Απολογισμού 2016
 
Την 18η Μαΐου 2017 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ο Απολογισμός του ΤΕΚΕ έτους 2016. Ο Απολογισμός  βρίσκεται διαθέσιμος, προς ανάκτηση, στην ενότητα «Απολογισμοί-Ισολογισμοί του ΤΕΚΕ».

Μνημόνιο Συνεννόησης Τράπεζα της Ελλάδος - ΤΕΚΕ

Μνημόνιο Συνεννόησης Τράπεζα της Ελλάδος - ΤΕΚΕ

Την 30η Μαρτίου 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεννόησης ανάμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και το ΤΕΚΕ. Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΚΕ και της ΤτΕ ως προς την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφόρησης  για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους με ευρύτερο στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τροποποίηση κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Τροποποίηση κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

 

Την 17η Μαρτίου 2017 με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στον Κανονισμό ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων προσαρτήθηκε παράρτημα με τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ο ειδικός εκκαθαριστής πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση στην περίπτωση εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης και στην περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ. Το παράρτημα αποσκοπεί αποκλειστικά στη διευκόλυνση της ευχερούς και εντός των εκ του νόμου προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών εφαρμογής των διατάξεων του ν.4370/2016 και των εργασιών που προκύπτουν από αυτές.

Προσχώρηση στη πολυμερή συμφωνία συνεργασίας του EFDI

Την 29η Σεπτεμβρίου 2016 το ΤΕΚΕ προσχώρησε στην πολυμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) που ανέπτυξε το European Forum of Deposit Insurers (EFDI), σε συμφωνία με τις διατάξεις των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ). Η συμφωνία αφορά θέματα συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ προκειμένου για τη διασυνοριακή καταβολή αποζημιώσεων από το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής, τη μεταφορά εισφορών μεταξύ ΣΕΚ για τις περιπτώσεις που ένα πιστωτικό ίδρυμα μεταφέρει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων του σε άλλο κράτος μέλος και τον δανεισμό μεταξύ ΣΕΚ.

Στη συμφωνία του EFDI προσχώρησαν επίσης τα ΣΕΚ της Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Ιταλίας, Κύπρου, Δανίας, Γαλλίας, Τσεχίας, της Γερμανίας (EDB), Φινλανδίας, Ουγγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας και του Ηνωμενου Βασιλέιου ενώ αναμένεται σύντομα η προσχώρηση και άλλων ΣΕΚ.

Δελτίο τύπου EFDI

Κείμενο της Συμφωνίας Συνεργασίας 

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΣΚΚ

Την 6η Ιουλίου 2016, με την υπ. αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της 6ης Ιουλίου 2016 καθορίστηκε η Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ.

 

Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα ΙΙΙ της Μεθοδολογίας περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των βημάτων για τον προσδιορισμό των σταθμισμένων βάσει κινδύνου εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων.