Προσχώρηση στη πολυμερή συμφωνία συνεργασίας του EFDI

Την 29η Σεπτεμβρίου 2016 το ΤΕΚΕ προσχώρησε στην πολυμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) που ανέπτυξε το European Forum of Deposit Insurers (EFDI), σε συμφωνία με τις διατάξεις των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ). Η συμφωνία αφορά θέματα συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ προκειμένου για τη διασυνοριακή καταβολή αποζημιώσεων από το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής, τη μεταφορά εισφορών μεταξύ ΣΕΚ για τις περιπτώσεις που ένα πιστωτικό ίδρυμα μεταφέρει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων του σε άλλο κράτος μέλος και τον δανεισμό μεταξύ ΣΕΚ.

Στη συμφωνία του EFDI προσχώρησαν επίσης τα ΣΕΚ της Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Ιταλίας, Κύπρου, Δανίας, Γαλλίας, Τσεχίας, της Γερμανίας (EDB), Φινλανδίας, Ουγγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας και του Ηνωμενου Βασιλέιου ενώ αναμένεται σύντομα η προσχώρηση και άλλων ΣΕΚ.

Δελτίο τύπου EFDI

Κείμενο της Συμφωνίας Συνεργασίας 

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΣΚΚ

Την 6η Ιουλίου 2016, με την υπ. αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της 6ης Ιουλίου 2016 καθορίστηκε η Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ.

 

Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα ΙΙΙ της Μεθοδολογίας περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των βημάτων για τον προσδιορισμό των σταθμισμένων βάσει κινδύνου εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» - Οριστικός καθορισμός διαφοράς αξίας μεταξύ μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού.

Με την υπ’ αριθμ. 32/26.05.2016 (Β΄ 1546) απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίστηκε οριστικά η διαφορά αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

Η διαφορά της αξίας καθορίστηκε σε 87.641.834 ευρώ, εκ των οποίων:

  • το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καταβάλλει ποσό 22.490.344 ευρώ,
  • το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καταβάλλει το επιπλέον ποσό ύψους 65.151.490 ευρώ.

Το ΤΕΚΕ για το συνολικό ποσό της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» αποκτά αξίωση κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.».

Η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» ανακλήθηκε με την από 18.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB/SSM/2015 – Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013.

 

Η ΕΚΤ ορίζει αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση ότι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,40%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 2016.