Συμμετοχή ΤΕΚΕ στο IADI

Από τις 25 Μαρτίου 2014, τo TEKΕ συμμετέχει στο International Association of Deposit Insurers (IADI), ως πλήρες μέλος.

Περισσότερα...

Νέα Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Την 15η Απριλίου 2014 το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΠΙ) με παρατηρήσεις ως συνέπεια των διαβουλεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Οδηγία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ την 12η Ιουνίου 2014 (2014/59/ΕΕ).

Περισσότερα...

Θέσπιση ν. 4261/2014 και κατάργηση ν. 3601/2007

Την 5η Μαΐου 2014 με το ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄/ 5-5-2014) "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων", ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ενώ παράλληλα καταργεί και αντικαθιστά το ν. 3601/2007. 

Η ΕΚΤ ορίζει αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Δελτίο Τύπου ΕΚΤ 5ης Ιουνίου 2014

Στο πλαίσιο της κίνησής του να μειώσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε ‑0,10%.

Περισσότερα...

Η ΕΚΤ ορίζει αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (2)

Δελτίο Τύπου ΕΚΤ 5ης Ιουνίου 2014

Στο πλαίσιο της κίνησής του να μειώσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε ‑0,10%.

Περισσότερα...