Η ΕΚΤ ορίζει νέο αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε ‑0,20%.

  • Το μειωμένο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων τίθεται σε ισχύ από τις 10 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Νέα Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ)

Την 15η Απριλίου 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ), χωρίς τροποποιήσεις, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ την 12η Ιουνίου 2014 (2014/49/ΕΕ).

Περισσότερα...

Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας του ΤΕΚΕ με το BDIF

Την 19η Φεβρουαρίου 2014, υπεγράφη Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων της Βουλγαρίας, (Bulgarian Deposit Insurance Fund – BDIF).

Περισσότερα...

Συμμετοχή ΤΕΚΕ στο IADI

Από τις 25 Μαρτίου 2014, τo TEKΕ συμμετέχει στο International Association of Deposit Insurers (IADI), ως πλήρες μέλος.

Περισσότερα...

Νέα Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Την 15η Απριλίου 2014 το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την Οδηγία περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΠΙ) με παρατηρήσεις ως συνέπεια των διαβουλεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Οδηγία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ την 12η Ιουνίου 2014 (2014/59/ΕΕ).

Περισσότερα...

Θέσπιση ν. 4261/2014 και κατάργηση ν. 3601/2007

Την 5η Μαΐου 2014 με το ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄/ 5-5-2014) "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων", ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ενώ παράλληλα καταργεί και αντικαθιστά το ν. 3601/2007.