Συνάντηση του EFDI EU Committee στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 διοργανώθηκε με επιτυχία από το ΤΕΚΕ συνάντηση του EFDI EU Committee στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκε το Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, συζητήθηκε η πορεία ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και ανταλλάχθηκαν απόψεις και προβληματισμοί σε θέματα που άπτονται της καταβολής αποζημίωσης καταθετών σε υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

 


Εκ των ομιλητών της συνάντησης, ο κ. Χρήστος Γκόρτσος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΤΕΚΕ, παρουσίασε το πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Παρουσίαση, Άρθρο).


Περισσότερες πληροφορίες για το ΕFDI μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο www.efdi.eu.

Θέσπιση ν. 4335/2015

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015 ψηφίστηκε ο ν. 4335/2015 (Α΄ 87) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) με τον οποίο ενσωματώνονται στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ περί Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), οι σημαντικότερες των οποίων αφορούν:

  • τη λειτουργία του Σκέλους Εξυγίανσης ως εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύματα,
  • τη διασφάλιση των εγγυημένων καταθέσεων κατά την εφαρμογή όλων των μέτρων εξυγίανσης (αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in), ίδρυση μεταβατικού ιδρύματος, εντολή μεταβίβασης κ.λπ.),
  • τη μεταφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ), όπως διαμορφώθηκε από την έναρξη ισχύος του ν. 4021/2011 μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4335/2015 σε Λογαριασμό Τακτοποίησης Παρελθουσών Χρήσεων Εξυγίανσης, ο οποίος χρησιμοποιείται προς αποπληρωμή των υποχρεώσεων που προέκυψαν λόγω χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης,
  • την κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων και
  • τη συμμετοχή του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ στη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης.

 

Η ΕΚΤ ορίζει νέο αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε ‑0,20%.

  • Το μειωμένο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων τίθεται σε ισχύ από τις 10 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Νέα Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ)

Την 15η Απριλίου 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την Οδηγία περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ), χωρίς τροποποιήσεις, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ την 12η Ιουνίου 2014 (2014/49/ΕΕ).

Περισσότερα...

Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας του ΤΕΚΕ με το BDIF

Την 19η Φεβρουαρίου 2014, υπεγράφη Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων της Βουλγαρίας, (Bulgarian Deposit Insurance Fund – BDIF).

Περισσότερα...