Θέσπιση ν. 4346/2015

Την 20/11/2015 ψηφίστηκε ο ν. 4346/2015 ΦΕΚ (Α΄ 152) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» με τον οποίον επήλθαν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση Δανείου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο ΤΕΚΕ (Δάνειο Εξυγίανσης) και προσωρινής περαιτέρω δανειοδότησης του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ) από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ για σκοπούς χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης.

Θέσπιση ν. 4340/2015

Την 1/11/2015 ψηφίστηκε ο ν. 4340/2015 ΦΕΚ (Α’ 134) «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» με τον οποίο θεσπίζεται η κατάργηση του Λογαριασμού Τακτοποίησης Παρελθουσών Χρήσεων Εξυγίανσης και η χορήγηση δανείου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο ΤΕΚΕ για  το σκοπό κάλυψης δαπανών για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών (Δάνειο Εξυγίανσης).

Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας του ΤΕΚΕ με το Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH – EdB

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, υπεγράφησαν δύο Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων των γερμανικών ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH – EdB).  Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ), οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι σε περίπτωση διασυνοριακής λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μέσω υποκαταστήματος, το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής εκπροσωπεί το ΣΕΚ της χώρας καταγωγής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μία συμφωνία προβλέπει το ΤΕΚΕ να λειτουργεί σαν εκπρόσωπος του EdB για τους καταθέτες των υποκαταστημάτων των γερμανικών τραπεζών στην Ελλάδα και αντίστοιχα η δεύτερη συμφωνία το EdB σαν εκπρόσωπος του ΤΕΚΕ για τους καταθέτες των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών στη Γερμανία. Οι  συμφωνίες εστιάζονται σε θέματα επικοινωνίας με τους καταθέτες που διαμένουν στη χώρα υποδοχής και στη διενέργεια της καταβολής αποζημίωσης προς τους καταθέτες αυτούς. Αποτελούν τις πρώτες συμφωνίες που θεσπίζονται βάσει του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και παρόμοιες αναμένεται να συναφθούν μεταξύ των λοιπών ΣΕΚ των κρατών μελών. Με τη σύναψη των συμφωνιών διασφαλίζεται η εκπλήρωση του σκοπού των ΣΕΚ με αποτελεσματικό τρόπο, σε περίπτωση ενεργοποίησης των συστημάτων για πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν διασυνοριακά.

Έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις Δεσμεύσεις Πληρωμής.

Την 11/9/2015 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  (ΕΑΤ) οι  Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων

Συνάντηση του EFDI EU Committee στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 διοργανώθηκε με επιτυχία από το ΤΕΚΕ συνάντηση του EFDI EU Committee στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκε το Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, συζητήθηκε η πορεία ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και ανταλλάχθηκαν απόψεις και προβληματισμοί σε θέματα που άπτονται της καταβολής αποζημίωσης καταθετών σε υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

 


Εκ των ομιλητών της συνάντησης, ο κ. Χρήστος Γκόρτσος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΤΕΚΕ, παρουσίασε το πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Παρουσίαση, Άρθρο).


Περισσότερες πληροφορίες για το ΕFDI μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο www.efdi.eu.