Εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.» - Οριστικός καθορισμός διαφοράς αξίας μεταξύ μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού.

Με την υπ’ αριθμ. 23/1/26.11.2015 (Β΄ 2565) απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίστηκε οριστικά η διαφορά αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Η διαφορά της αξίας καθορίστηκε σε 296.993.841 ευρώ, εκ των οποίων:

  • το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καταβάλλει ποσό 66.255.194 ευρώ, ίσο με την αξία των εγγυημένων καταθέσεων ύψους 366.761.208 ευρώ, αφαιρούμενης της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού ύψους 300.506.014 ευρώ
  • το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καταβάλλει το επιπλέον ποσό ύψους 230.738.647 ευρώ.

Το ΤΕΚΕ για το συνολικό ποσό της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» αποκτά αξίωση κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.»

Η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.» ανακλήθηκε με την από 17.4.2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB/SSM/2015 – 213800HD5YY7LYTQ1369/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013.

Θέσπιση ν. 4346/2015

Την 20/11/2015 ψηφίστηκε ο ν. 4346/2015 ΦΕΚ (Α΄ 152) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» με τον οποίον επήλθαν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση Δανείου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο ΤΕΚΕ (Δάνειο Εξυγίανσης) και προσωρινής περαιτέρω δανειοδότησης του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ) από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ για σκοπούς χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης.

Θέσπιση ν. 4340/2015

Την 1/11/2015 ψηφίστηκε ο ν. 4340/2015 ΦΕΚ (Α’ 134) «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» με τον οποίο θεσπίζεται η κατάργηση του Λογαριασμού Τακτοποίησης Παρελθουσών Χρήσεων Εξυγίανσης και η χορήγηση δανείου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο ΤΕΚΕ για  το σκοπό κάλυψης δαπανών για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών (Δάνειο Εξυγίανσης).

Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας του ΤΕΚΕ με το Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH – EdB

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, υπεγράφησαν δύο Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων των γερμανικών ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH – EdB).  Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ), οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι σε περίπτωση διασυνοριακής λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μέσω υποκαταστήματος, το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής εκπροσωπεί το ΣΕΚ της χώρας καταγωγής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μία συμφωνία προβλέπει το ΤΕΚΕ να λειτουργεί σαν εκπρόσωπος του EdB για τους καταθέτες των υποκαταστημάτων των γερμανικών τραπεζών στην Ελλάδα και αντίστοιχα η δεύτερη συμφωνία το EdB σαν εκπρόσωπος του ΤΕΚΕ για τους καταθέτες των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών στη Γερμανία. Οι  συμφωνίες εστιάζονται σε θέματα επικοινωνίας με τους καταθέτες που διαμένουν στη χώρα υποδοχής και στη διενέργεια της καταβολής αποζημίωσης προς τους καταθέτες αυτούς. Αποτελούν τις πρώτες συμφωνίες που θεσπίζονται βάσει του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και παρόμοιες αναμένεται να συναφθούν μεταξύ των λοιπών ΣΕΚ των κρατών μελών. Με τη σύναψη των συμφωνιών διασφαλίζεται η εκπλήρωση του σκοπού των ΣΕΚ με αποτελεσματικό τρόπο, σε περίπτωση ενεργοποίησης των συστημάτων για πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν διασυνοριακά.

Έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις Δεσμεύσεις Πληρωμής.

Την 11/9/2015 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  (ΕΑΤ) οι  Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων