Εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» - Οριστικός καθορισμός διαφοράς αξίας μεταξύ μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού.

Με την υπ’ αριθμ. 32/26.05.2016 (Β΄ 1546) απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίστηκε οριστικά η διαφορά αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

Η διαφορά της αξίας καθορίστηκε σε 87.641.834 ευρώ, εκ των οποίων:

 • το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καταβάλλει ποσό 22.490.344 ευρώ,
 • το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καταβάλλει το επιπλέον ποσό ύψους 65.151.490 ευρώ.

Το ΤΕΚΕ για το συνολικό ποσό της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» αποκτά αξίωση κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.».

Η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» ανακλήθηκε με την από 18.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB/SSM/2015 – Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013.

 

Η ΕΚΤ ορίζει αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση ότι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,40%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 2016.
 

Νέος Νόμος Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ)

Την 7η Μαρτίου 2016 ψηφίστηκε ο ν. 4370/2016 (Α’ 37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ηςΑπριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του ν. 3746/2009 (Α'27).

Βασικά σημεία του νέου νόμου είναι τα ακόλουθα:

 1. Διατήρηση του ορίου κάλυψης στο ποσό των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.
 2. Δυνατότητα πρόσθετης κάλυψης έως 300.000 ευρώ και για προσωρινό χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από την πίστωση ποσών που προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες.
 3. Διαφοροποίηση των κατηγοριών καταθέσεων που εξαιρούνται της προστασίας και εγγύησης του ΤΕΚΕ αναφορικά με την αποζημίωση καταθετών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις του ν. 3746/2009.
 4. Καταβολή αποζημίωσης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση καταθέσεων οι οποίες τηρούνται για λογαριασμό άλλου προσώπου, η προθεσμία καταβολής αποζημίωσης θα είναι έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.
 5. Το επίπεδο – στόχος των διαθεσίμων κεφαλαίων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καθορίζεται τουλάχιστον σε 0,8% των εγγυημένων καταθέσεων έως τις 3 Ιουλίου 2024.
 6. Για τον υπολογισμό των εισφορών προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εγγυημένες καταθέσεις, ο βαθμός κινδύνου και η φάση του οικονομικού κύκλου.
 7. Υποχρέωση πιστωτικών ιδρυμάτων να λειτουργούν το ηλεκτρονικό αρχείο πελατοκεντρικού συστήματος (ΗΑΠΣ).
 8. Διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των συστημάτων του ΤΕΚΕ (stress tests) ανά τριετία ή και συχνότερα. Η πρώτη άσκηση πρέπει να έχει διενεργηθεί έως τις 3 Ιουλίου 2017.
 9. Παροχή σαφούς και λεπτομερούς πληροφόρησης των καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την εγγύηση των καταθέσεών τους και των απαιτήσεών τους από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.
 10. Διασυνοριακή συνεργασία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καταβολή αποζημίωσης από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του κράτους μέλους υποδοχής για λογαριασμό του συστήματος εγγύησης καταθέσεων του κράτους μέλους καταγωγής βάσει εγγράφων συμφωνιών συνεργασίας.

Εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» - Προσωρινός καθορισμός διαφοράς αξίας μεταξύ μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού.

Mε την από 18.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB/SSM/2015 – Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd/1) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013.

Με την υπ’ αριθ. 173/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το πιστωτικό ίδρυμα «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, με την υπ’ αριθ. 28/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίστηκε για το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» η διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού του και των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού στο ποσό των 99.583.000 ευρώ. Το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καλείται να καταβάλει άμεσα στο αποκτών πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ποσό ύψους 61.388.667 ευρώ.

Με την οριστική αποτίμηση θα καθοριστούν οριστικώς τα ποσά που θα καταβάλουν το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων και το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ.

Η ΕΚΤ ορίζει αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση ότι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,30%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 9 Δεκεμβρίου 2015.