Προθεσμία καταβολής των αποζημιώσεων

Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους επενδυτές – πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την ημέρα που υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος πρακτικό  δικαιούχων αποζημίωσης (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών – πελατών»). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τρεις μήνες.
Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λήξη, των κατά περίπτωση προθεσμιών για την έναρξη  καταβολής των αποζημιώσεων, οι αξιώσεις των επενδυτών έναντι του ΤΕΚΕ παραγράφονται.