Συμμετοχή του ΤΕΚΕ στην εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

Συμμετοχή Σκέλους Εξυγίανσης

Ταμείο Εξυγίανσης ορίζεται για τα πιστωτικά ιδρύματα το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης αποφασίζεται από την αρχή εξυγίανσης. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, αρχή εξυγίανσης είναι η Διεύθυνση Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το Σκέλος Εξυγίανσης χρησιμοποιείται από την αρχή εξυγίανσης αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, για τους εξής σκοπούς:

α) να εγγυάται τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις του ιδρύματος υπό εξυγίανση, των θυγατρικών του, ενός μεταβατικού ιδρύματος ή μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
β) να παρέχει δάνεια στο ίδρυμα υπό εξυγίανση, στις θυγατρικές του, σε ένα μεταβατικό ίδρυμα ή σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
γ) να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος υπό εξυγίανση,
δ) να συνεισφέρει , μεταξύ άλλων με παροχή εγγυήσεων ή με συμμετοχή στο κεφάλαιο, σε μεταβατικό ίδρυμα και σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
ε) να καταβάλλει αποζημιώσεις στους μετόχους ή τους πιστωτές εφόσον κατά την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης έχουν υποστεί ζημιές μεγαλύτερες από εκείνες που θα υφίσταντο σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος,
στ) να συνεισφέρει στο υπό εξυγίανση ίδρυμα αντί της απομείωσης ή μετατροπής υποχρεώσεων ορισμένων πιστωτών, όταν εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού και η αρχή εξυγίανσης αποφασίσει να εξαιρέσει ορισμένους πιστωτές από το πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης,
ζ) να δανείζει σε άλλα ταμεία εξυγίανσης σε προαιρετική βάση,
η) να επιλέγει οποιονδήποτε συνδυασμό των δράσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως ζ).


Το Σκέλος Εξυγίανσης μπορεί να συνεισφέρει στον αγοραστή στο πλαίσιο εντολής μεταβίβασης ή το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, υπό τη μορφή της κάλυψης της διαφοράς αξίας μεταξύ μεταβιβαζόμενου παθητικού και μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση υποχρεώσεων, για τις οποίες η αρχή εξυγίανσης κρίνει ότι πρέπει να μεταβιβαστούν. Σε περίπτωση προσωρινής αποτίμησης, τα δύο τρίτα της προσωρινώς υπολογισθείσας διαφοράς καταβάλλονται αμέσως, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται με την οριστικοποίηση της αποτίμησης.

 

Συμμετοχή Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων

Το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ συμμετέχει στη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης ως εξής:
 

α) όταν χρησιμοποιείται η αναδιάρθρωση παθητικού, για το ποσό που θα απομειώνονταν οι εγγυημένες καταθέσεις προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες του ιδρύματος, αν οι εγγυημένες καταθέσεις είχαν περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωση παθητικού και είχαν απομειωθεί στον ίδιο βαθμό όπως οι πιστωτές με την ίδια κατάταξη στη πτωχευτική διαδικασία βάσει των διατάξεων που διέπουν τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας·
 β) όταν χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα μέτρα εκτός της αναδιάρθρωσης παθητικού, για το ύψος των ζημιών που θα υφίσταντο οι καταθέτες ως προς τις εγγυημένες καταθέσεις τους, αν οι εν λόγω καταθέτες υφίσταντο ζημίες ανάλογες των ζημιών που υφίστανται οι πιστωτές με την ίδια κατάταξη στη πτωχευτική διαδικασία βάσει των διατάξεων που διέπουν τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του ΣΚΚ του ΤΕΚΕ δεν υπερβαίνει το ύψος του ποσού που θα καλείτο το ΤΕΚΕ να καταβάλει αν ενεργοποιείτο η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων όπως αυτή ειδικότερα προβλέπεται στον ν.4370/2016. Αν προσδιοριστεί ότι η συνεισφορά του ΣΚΚ στην εξυγίανση ήταν μεγαλύτερη από τις καθαρές ζημίες που θα είχε υποστεί εάν το ΤΕΚΕ είχε ενεργοποιηθεί για την καταβολή αποζημιώσεων, το ΣΚΚ δικαιούται την καταβολή της διαφοράς από το Σκέλος Εξυγίανσης.