Εισφορές Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ)

Ετήσιες τακτικές (εκ των προτέρων) εισφορές

1. Υπολογισμός ετήσιων τακτικών εισφορών

Το ύψος των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης (Σκέλος Εξυγίανσης ΤΕΚΕ) καθορίζεται από  το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) με σκοπό την επίτευξη του επιπέδου στόχου 1% των εγγυημένων καταθέσεων έως το 2024. Η εισφορά κάθε ιδρύματος καθορίζεται με βάση την αναλογία του ποσού των υποχρεώσεών του (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις εγγυημένες καταθέσεις, προς τις συνολικές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις εγγυημένες καταθέσεις όλων των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, και προσαρμόζονται ανάλογα με το προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ως Αρχής Εξυγίανσης, οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να περιλαμβάνουν ανέκκλητες δεσμεύσεις προς πληρωμή. Το μερίδιο των ανέκκλητων δεσμεύσεων προς πληρωμή δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% του συνολικού ποσού των ετήσιων εισφορών.

 

2. Καταβολή ετήσιων τακτικών εισφορών

Οι εισφορές προς το Σκέλος Εξυγίανσης κατατίθενται σε λογαριασμό του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.


Συμπληρωματικές (εκ των υστέρων) εισφορές και δανεισμός

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ που προκύπτουν από τις ετήσιες τακτικές εισφορές δεν επαρκούν, συγκεντρώνονται έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές από τα ιδρύματα, οι οποίες, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ετήσιου ποσού των τακτικών εισφορών ανά έτος. Οι συμπληρωματικές εισφορές κατανέμονται στα πιστωτικά ιδρύματα κατ’ αναλογία με τις ετήσιες τακτικές εισφορές.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ως Αρχή Εξυγίανσης μπορεί να χορηγήσει σε ίδρυμα ολική ή μερική αναβολή από την υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικής εισφοράς, αν η καταβολή θα έθετε σε κίνδυνο τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα του ιδρύματος. Η αναβολή αυτή δεν χορηγείται για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, αλλά μπορεί να ανανεωθεί μερικά ή ολικά κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος. Οι  εισφορές ως προς την καταβολή των οποίων το ίδρυμα έλαβε αναβολή καταβάλλονται όταν η πληρωμή δεν θέτει πια σε κίνδυνο τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος.

Το Σκέλος Εξυγίανσης μπορεί να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει υποστήριξη με άλλους τρόπους από ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη, σε περίπτωση που τα ποσά που συγκεντρώνονται από ετήσιες τακτικές εισφορές δεν επαρκούν και οι συμπληρωματικές εισφορές δεν επαρκούν ή δεν είναι αμέσως διαθέσιμες. Περαιτέρω, το Σκέλος Εξυγίανσης μπορεί να υποβάλει αίτημα να δανείζεται από άλλα ταμεία εξυγίανσης εντός της ΕΕ και έχει την εξουσία, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος ως Αρχής Εξυγίανσης, να δανείζει σε αυτά. Τα οφειλόμενα προς το Σκέλος Εξυγίανσης δάνεια από ταμείο εξυγίανσης άλλου κράτους μέλους θεωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο του Σκέλους Εξυγίανσης και συνυπολογίζονται στο επίπεδο-στόχο του.

Εισφορές για την αποπληρωμή υποχρεώσεων του Σκέλους  Εξυγίανσης που δημιουργήθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν.4021/2011(Α'218) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015 (Α'87).

1. Ετήσιες Εισφορές

Τα συμμετέχοντα κατά το χρόνο χορήγησης των δανείων στο ΣΕ πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν εισφορές στο ΣΕ με τις οποίες το τελευταίο αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του από δάνεια για σκοπούς εξυγίανσης. Το ΔΣ του ΤΕΚΕ αποφασίζει για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού εισφορών και για κάθε αναγκαίο ζήτημα. Οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Σκέλος Εξυγίανσης για την αποπληρωμή  των υποχρεώσεών του  καθορίζονται ετησίως. Ο επιμερισμός των εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται επί των συνολικών υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις εγγυημένες καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

 

Ένταξη – Παύση πιστωτικού ιδρύματος στο Σκέλος Εξυγίανσης

Σε περίπτωση ένταξης του πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΕ ή παύσης συμμετοχής του σε αυτό, κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει τακτική εισφορά κατ’ αναλογία του χρόνου που λειτούργησε μέσα σε αυτό.