Άρθρα

Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ)

Oρίζεται το ποσό των 30.000 ευρώ ως το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των απαιτήσεων κάθε επενδυτή-πελάτη που προκύπτουν από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο όριο ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή – πελάτη έναντι συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος ανεξαρτήτως καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας.

 

Χρηματοδότηση για την αποζημίωση επενδυτών-πελατών

Διαθέσιμα ΣΚΕ

Το Ενεργητικό του ΣΚΕ είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το ΤΕΚΕ.

Το Ενεργητικό του ΣΚΕ συνιστάται και διαμορφώνεται με βάση τις αρχικές, τακτικές και έκτακτες εισφορές των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων, τις προσόδους και τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας του, και τα έσοδα από τη ρευστοποίηση απαιτήσεών του.

Οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ΣΚΕ, πλέον των προσόδων που αναλογούν σε αυτές και λοιπών τυχόν πόρων του ΣΚΕ, συνιστούν τις ατομικές τους μερίδες σε αυτό. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΕ έχει μία ατομική μερίδα σε αυτό. Οι ατομικές μερίδες αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος στο Ενεργητικό του ΣΚΕ πιστωτικού ιδρύματος. Οι ατομικές μερίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων που απαρτίζουν το Ενεργητικό του ΣΚΕ είναι αμεταβίβαστες και ακατάσχετες.

 

 

Αρχικές Εισφορές προς το ΣΚΕ

Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρα εκτός της ΕΕ και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ καταβάλλουν, πέραν της εκάστοτε αναλογούσας σε αυτά τακτικής εισφοράς, κατά τη συμμετοχή τους για πρώτη φορά στο ΣΚΕ, αρχική εισφορά ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ύψους των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων τους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο ΣΚΕ. Ως ημερομηνία βάσης υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου της ένταξης του πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΕ ημερολογιακού έτους. Ως ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα και των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες, νοούνται τα ίδια κεφάλαια ως ορίζονται στην περίπτωση 47 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

Η αρχική εισφορά δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται το χρονικό σημείο και η διαδικασία καταβολής των αρχικών εισφορών.

Αν πιστωτικό ίδρυμα πρόκειται να συμμετάσχει για πρώτη φορά στο ΣΚΕ και εξαγοράσει υποκατάστημα, το οποίο συμμετείχε αυτοτελώς στο ΣΚΕ, κατά τον υπολογισμό του ύψους της αρχικής εισφοράς του νεοεισερχόμενου πιστωτικού ιδρύματος συνυπολογίζεται και το ύψος της ατομικής μερίδας του συμμετέχοντος υποκαταστήματος στο ΣΚΕ, εφόσον εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος η διατήρηση της αρχικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υφιστάμενου υποκαταστήματος υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

H καταβολή των αναλογουσών σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα αρχικών εισφορών στο Ενεργητικό του ΣΚΕ πραγματοποιείται με πίστωση ειδικών λογαριασμών του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι είναι απολύτως διακριτοί από τους αντίστοιχους λογαριασμούς του ΣΚΚ, του ΣΕ και του Τέλους Συμμετοχής.

 

 

Τακτικές Εισφορές προς το ΣΚΕ

Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΕ καταβάλλουν ετήσια τακτική εισφορά, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται εντός του μηνός Ιουνίου του αντιστοίχου έτους, το ακριβές χρονικό σημείο και η καταβολή των ετήσιων τακτικών εισφορών καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ. H. Τα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλουν τα εν λόγω στοιχεία στο ΤΕΚΕ το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους ενώ η καταβολή των αναλογουσών τακτικών εισφορών πραγματοποιείται με πίστωση ειδικών λογαριασμών του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχεται ως προς την ακρίβειά της από νόμιμο ελεγκτή.

H ετήσια τακτική εισφορά, την οποία καταβάλλει κάθε πιστωτικό ίδρυμα πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΣΚΕ, ορίζεται ως το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν με βάση τους ακόλουθους συντελεστές κατά κλιμάκιο αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών κάθε συμμετέχοντος στο ΣΚΕ κατά την παροχή καλυπτόμενων υπηρεσιών:

(α) για αξία περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος μέχρι 30.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό:

(αα) 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων, ή

(ββ) 1,00% για κινητές αξίες τις οποίες κατέχει το συμμετέχον στο ΣΚΕ για λογαριασμό πελατών του και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης, εφόσον το συμμετέχον έχει αναθέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους τελικούς δικαιούχους των λογαριασμών που είναι επενδυτές - πελάτες του συμμετέχοντος για τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους. Η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την εκκαθάριση της συναλλαγής και, γενικότερα, από τη διενέργεια οιασδήποτε χρεοπίστωσης σε λογαριασμό τίτλων, απευθείας από τον διαχειριστή και ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του ίδιου του συμμετέχοντος στο ΣΚΕ προς τους επενδυτές - πελάτες του.

(β) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 30.000.001 ευρώ έως 250.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων,

(γ) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 250.000.001 ευρώ και άνω η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 1,00% της αξίας των κατεχoμένων περιουσιακών στοιχείων.

Οι εν λόγω συντελεστές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα (με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΤΕΚΕ, δύναται να τροποποιούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου) :

 

Κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών συμμετέχοντος στο ΣΚΕ

Συντελεστής τακτικής εισφοράς

(α) Μέχρι 30.000.000 ευρώ

2,75% (με την επιφύλαξη του εδαφίου (ββ) της περίπτωσης α)

(β) Από 30.000.001 μέχρι 250.000.000 ευρώ

2,75%

(γ) Πλέον των 250.000.001 ευρώ

1%

 

Όταν επιτευχθεί εύλογη σχέση μεταξύ των διαθεσίμων του ΣΚΕ και της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των συμμετεχόντων, οι εισφορές προσαρμόζονται, ώστε να αντιστοιχούν μόνο στην ετήσια μεταβολή της αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ.  Το ΔΣ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την ως άνω εύλογη σχέση, τη διακοπή και εκ νέου καταβολή της ετησίας εισφοράς, καθώς και την τυχόν επιστροφή εισφορών που προκύπτουν από λάθος υπολογισμό των εισφορών αυτών, στα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ που τις έχουν καταβάλει.

Ως προς τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με που εδρεύουν σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα προαναφερθέντα κριτήρια σε σχέση με τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών δεν θεωρούνται διακοπή λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος αλλά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί καθολικής ή ειδικής διαδοχής του εταιρικού δικαίου.

Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εισέρχεται στο ΣΚΕ μετά την έναρξη του οικονομικού έτους ή παύει, για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετέχει σε αυτό οφείλει τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος ένταξης ή αποχώρησης, αντίστοιχα, κατ' αναλογία του χρόνου συμμετοχής του σε αυτό.

 

 

Έκτακτες Εισφορές προς το ΣΚΕ

Σε περίπτωση κατά την οποία το ΤΕΚΕ καταβάλει αποζημίωση για την ικανοποίηση απαιτήσεων επενδυτών-πελατών που προκύπτουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα και εφόσον οι καταβλητέες αποζημιώσεις υπερβαίνουν ποσοστό της αξίας του Ενεργητικού του ΣΚΕ, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΕ καλούνται να καταβάλουν έκτακτες εισφορές. Τα ποσά των έκτακτων εισφορών καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό αποζημίωσης επενδυτών-πελατών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού, η αναλογία εκάστου πιστωτικού ιδρύματος, και η προθεσμία καταβολής των έκτακτων εισφορών. Οι εισφορές αυτές δεν είναι δυνατόν, σε κάθε περίπτωση, να υπερβαίνουν το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω κλιμακίων. Μέχρι τον οριστικό καθορισμό του ακριβούς ύψους της καταβλητέας έκτακτης εισφοράς, το ΤΕΚΕ δύναται να ζητεί από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα που θα κληθούν να καταβάλουν έκτακτες εισφορές, να διενεργήσουν ανάλογες προκαταβολές σε ειδικό λογαριασμό αποζημίωσης επενδυτών-πελατών του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να καταβάλλονται εγκαίρως στους δικαιούχους οι οφειλόμενες σε αυτούς αποζημιώσεις, ιδίως εφόσον δεν επαρκούν τα κεφάλαια του Ενεργητικού του ΣΚΕ. Εντός ευλόγου χρόνου μετά την οριστικοποίηση των καταβλητέων στους επενδυτές-πελάτες αποζημιώσεων, το ΔΣ αποφασίζει οριστικά περί της αναλογίας κάθε πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΣΚΕ στις καταβληθείσες αποζημιώσεις, καθώς και του ύψους της έκτακτης εισφοράς.

Τυχόν προκαταβληθέν από πιστωτικό ίδρυμα ποσό έναντι έκτακτης εισφοράς που υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας σε αυτό έκτακτης εισφοράς επιστρέφεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τον οριστικό καθορισμό της συμμετοχής κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Με απόφαση του ΔΣ μέρος των έκτακτων εισφορών μπορεί να χρησιμοποιείται προς συμπλήρωση ή και ενίσχυση του Ενεργητικού του ΣΚΕ, προσαυξάνον την ατομική μερίδα του πιστωτικού ιδρύματος.

 Στις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να υπαχθούν με απόφαση του ΔΣ και τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΕ για συμπληρωματική κάλυψη με βάση τις κατευθυντήριες αρχές της Συνεργασίας του ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών-πελατών εντός της ΕΕ. 

 

Δανεισμός προς το ΣΚΕ

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΚΕ δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων των πελατών – επενδυτών και ιδίως προς διασφάλιση της ρευστότητας που απαιτείται για την καταβολή οφειλόμενων αποζημιώσεων, με απόφαση του ΔΣ, το ΣΚΕ δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή και από άλλες πηγές. Για τα ποσά των δανείων αυτών ισχύει εκ του νόμου εγγύηση των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με την αξία της ατομικής μερίδας εκάστου σε σχέση με το Ενεργητικό του ΣΚΕ κατά το χρόνο παροχής της εγγύησης, μη λαμβανομένης υπόψη της ατομικής μερίδας του πιστωτικού ιδρύματος που περιήλθε σε αδυναμία. Οι όροι των εν λόγω δανείων και εγγυήσεων καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ, που καθορίζει τις αναλογούσες σε κάθε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα καταβλητέες εισφορές και το ακριβές ποσό της εγγύησης.

 

Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΕ.

Πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚE παύει να συμμετέχει σ’ αυτό είτε εκουσίως είτε υποχρεωτικώς λόγω αποκλεισμού του ή και ανάκλησης της αδείας του ως πιστωτικού ιδρύματος. Επί εκουσίας αποχωρήσεως οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως το ΤΕΚΕ αμέσως μετά την λήψη της απόφασης για την αποχώρησή του.

Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΕ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, καταβάλλεται σε αυτό η αξία της ατομικής του μερίδας επί του Ενεργητικού του ΣΚΕ, εφόσον διαθέτει τέτοια, με την αποτίμηση που ισχύει κατά το χρόνο της αποχώρησής του, όπως ορίζεται ειδικότερα με απόφαση του ΔΣ.