Συνδικαιούχοι σε επενδυτικό λογαριασμό

Σε περιπτώσεις συνδικαιούχων σε επενδυτικό λογαριασμό, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή – πελάτη θεωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση και ο κάθε συνδικαιούχος καλύπτεται μέχρι 30.000 ευρώ για το σύνολο των απαιτήσεών του από επενδυτικές υπηρεσίες στην τράπεζα. Για σκοπούς αποζημίωσης, θεωρείται ότι η απαίτηση από κοινό λογαριασμό ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική σύμβαση.