Ποσό αποζημίωσης

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι 30.000 ευρώ ανά επενδυτή – πελάτη ανά τράπεζα, για το συνολικό ύψος των απαιτήσεών του από επενδυτικές υπηρεσίες (ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών).
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης το συνολικό ύψος των επενδυτικών υπηρεσιών συμψηφίζεται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του επενδυτή – πελάτη προς την τράπεζα.