Επενδυτικές υπηρεσίες που δεν αποζημιώνονται από το ΤΕΚΕ

Για καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ, όπως και για επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ, οι επενδυτές μπορούν να διεκδικήσουν τα σχετικά ποσά από τον εκκαθαριστή της τράπεζας, από το ποσό που θα προκύψει από το προϊόν της εκκαθάρισης. Το ΤΕΚΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της εκκαθάρισης.