Διοικητικό Συμβούλιο ΤΕΚΕ

Πρόεδρος: Θεόδωρος M. Μητράκος - Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

Αντιπρόεδρος : Χαρίκλεια Α. Απαλαγάκη - Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Μέλη
  • Κρυστάλλω Γ. Μίχου - Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος
  • Αθανάσιος Ν. Χριστοδουλόπουλος - Προιστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας της Ελλάδος 
  • Κωνσταντίνος Β. Μποτόπουλος  – Δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος
  • Βασίλειος Γ. Παναγιωτίδης - Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

 

Εκλογή και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΤΕΚΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έχει πενταετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη προέρχονται:

  • ένα (1) από το Υπουργείο Οικονομικών,
  • τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και
  • δύο (2) από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , είναι αρμόδιο για κάθε ανεξαιρέτως θέμα, το οποίο υπάγεται στους σκοπούς του και αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι φυσικά παρόντα. Μεταξύ των φυσικά παρόντων μελών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση, παρόντα ή εκπροσωπούμενα.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται, στην περίπτωση που δεν έχουν ορισθεί ως μέλη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΕΚΕ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί ζητημάτων Εξυγίανσης.

Για την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων εξυγίανσης συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από πέντε μέλη χωρίς την συμμετοχή των μελών που προέρχονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Για τους σκοπούς της εξέτασης και λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων εξυγίανσης συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται και τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρία (3) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι φυσικά παρόντα. Για τη λήψη αποφάσεων επί των ζητημάτων εξυγίανσης απαιτείται ομοφωνία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση.

Εκπροσώπηση του ΤΕΚΕ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων, παρίσταται και εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ δικαστικώς και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του ΤΕΚΕ, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του, την τήρηση του Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΚΕ, περιλαμβανομένων των κανόνων λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Διευθυντής του ΤΕΚΕ διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκεί τη διοίκηση και εποπτεύει όλες τις υπηρεσίες του ΤΕΚΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας.