Θέσπιση νόμου 4514/2018

Την 30/1/2018 ψηφίστηκε ο ν. 4514/2018 (Α 14) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2016/65/ΕΕ  για τις αγορές των Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II)