Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ .

Την 13η Οκτωβρίου 2017, με την υπ’ αριθμόν Γ.Δ.Ο.Π. 0001491 ΕΞ 2017/Χ.Π.1687, Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τροποποιήθηκε η Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ.