Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Ανακοίνωση

Με την Γ.Δ.Ο.Π. 0001143, ΕΞ 2017-1/8/17, (ΥΟΔΔ 377) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίστηκε το επταμελές Διοικητικό Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).