Τροποποίηση ν. 4370/2016

Ανακοίνωση
 
Με το άρθρο 19 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80) τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4370/2016 αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.