Έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων.

Την 8/6/2016  εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) οι Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/49/ΕΕ