Έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Την 19/10/2016 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  (ΕΑΤ) οι Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ.