Προσχώρηση στη πολυμερή συμφωνία συνεργασίας του EFDI

Την 29η Σεπτεμβρίου 2016 το ΤΕΚΕ προσχώρησε στην πολυμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) που ανέπτυξε το European Forum of Deposit Insurers (EFDI), σε συμφωνία με τις διατάξεις των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ). Η συμφωνία αφορά θέματα συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ προκειμένου για τη διασυνοριακή καταβολή αποζημιώσεων από το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής, τη μεταφορά εισφορών μεταξύ ΣΕΚ για τις περιπτώσεις που ένα πιστωτικό ίδρυμα μεταφέρει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων του σε άλλο κράτος μέλος και τον δανεισμό μεταξύ ΣΕΚ.

Στη συμφωνία του EFDI προσχώρησαν επίσης τα ΣΕΚ της Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Ιταλίας, Κύπρου, Δανίας, Γαλλίας, Τσεχίας, της Γερμανίας (EDB), Φινλανδίας, Ουγγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας και του Ηνωμενου Βασιλέιου ενώ αναμένεται σύντομα η προσχώρηση και άλλων ΣΕΚ.

Δελτίο τύπου EFDI

Κείμενο της Συμφωνίας Συνεργασίας