Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΣΚΚ

Την 6η Ιουλίου 2016, με την υπ. αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της 6ης Ιουλίου 2016 καθορίστηκε η Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ.

 

Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα ΙΙΙ της Μεθοδολογίας περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των βημάτων για τον προσδιορισμό των σταθμισμένων βάσει κινδύνου εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων.