Εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» - Οριστικός καθορισμός διαφοράς αξίας μεταξύ μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού.

Με την υπ’ αριθμ. 32/26.05.2016 (Β΄ 1546) απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίστηκε οριστικά η διαφορά αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

Η διαφορά της αξίας καθορίστηκε σε 87.641.834 ευρώ, εκ των οποίων:

  • το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καταβάλλει ποσό 22.490.344 ευρώ,
  • το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καταβάλλει το επιπλέον ποσό ύψους 65.151.490 ευρώ.

Το ΤΕΚΕ για το συνολικό ποσό της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» αποκτά αξίωση κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.».

Η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.» ανακλήθηκε με την από 18.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB/SSM/2015 – Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013.