Υποχρεώσεις ΠΙ προς το ΤΕΚΕ

Από το άρθρο 41 του ν. 4370/2016 (Α’37) προκύπτει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν και να υποβάλουν στο ΤΕΚΕ επικαιροποιημένα και άμεσα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητεί για την εκπλήρωση του σκοπού του.