Υποχρεώσεις πληροφόρησης ΠΙ προς τους πελάτες

Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς καταθέτες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ και τους ενημερώνουν σχετικά με την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη, τις ισχύουσες εξαιρέσεις από αυτήν, το ύψος της κάλυψης, καθώς και το νόμισμα καταβολής της αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό παρέχονται στους καταθέτες και επενδυτές-πελάτες Ενημερωτικά Δελτία.