Εισφορές

Οι τακτικές εισφορές  που αφορούν τα Σκέλη Καταθέσεων, Επενδύσεων, Εξυγίανσης καθώς και το Τέλος Συμμετοχής καταβάλλονται ετησίως και πιστώνονται σε συγκεκριμένες προθεσμίες σε λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος.