Αποζημίωση από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία συμμετέχοντος στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις του:
α) είτε να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες του κεφάλαια που τους οφείλει ή κεφάλαιά τους που βρίσκονται στην κατοχή του, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της εκ μέρους του παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών,
β) είτε να παραδώσει στους επενδυτές-πελάτες του χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν και τα οποία το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάσσει για λογαριασμό τους.