Κάλυψη επενδυτικών υπηρεσιών

Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις τους μέχρι του ορίου των 30.000 ευρώ που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία του συμμετέχοντος στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει υποχρεώσεις του. Το συγκεκριμένο όριο ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή – πελάτη έναντι του πιστωτικού ιδρύματος ανεξαρτήτως καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας.