Ενεργητικό και Διαθέσιμα του ΤΕΚΕ

Το ΤΕΚΕ χρηματοδοτείται κυρίως από εισφορές που καταβάλλουν οι τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτό και επομένως  δεν επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι με το κόστος της αποζημίωσης των καταθετών και επενδυτών-πελατών, καθώς και  της εξυγίανσης μιας τράπεζας. Τα διαθέσιμα  κάθε σκέλους του ΤΕΚΕ είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους, αποτελούν αυτοτελή σύνολα περιουσίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του κάθε σκέλους.

  1. Τα διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων  (ΣΚΚ) χρησιμοποιούνται για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες και για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων
  2. Τα διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση απαιτήσεων των επενδυτών-πελατών από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.
  3. Τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ) χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΤΕΚΕ ως Ταμείου Εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων

Τα διαθέσιμα δύνανται να είναι σε μορφή μετρητών, καταθέσεων και στοιχείων ενεργητικού χαμηλού κινδύνου, άμεσα ρευστοποιήσιμων, και σε δεσμεύσεις προς πληρωμή, εφόσον προβλέπεται η καταβολή μέρους των εισφορών με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, το κόστος για την προστασία των καταθετών και επενδυτών-πελατών, καθώς και για τη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης αντίστοιχα, επιβαρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα.