Ενεργητικό και Διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τη Διακυβερνητική Συμφωνία για την μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4350/2015 (Α΄ 161), οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων συγκεντρώνονται από τις αρχές εξυγίανσης και  μεταφέρονται στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της  διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί βάσει του άρθρου 2 του ν.4335/2015, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2014/59/ΕΕ, οι εισφορές προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης συλλέγονται  στο Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ και εν συνεχεία  μεταφέρονται  στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Οι εισφορές υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ  εξαιρούνται της ως άνω μεταφοράς και παραμένουν στο Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ.

Το ύψος των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης (Σκέλος Εξυγίανσης ΤΕΚΕ) καθορίζεται από  το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) με σκοπό την επίτευξη του επιπέδου στόχου 1% των εγγυημένων καταθέσεων έως το 2024.