Συνεργασία του ΤΕΚΕ με την Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων είτε αυτόβουλα στο πλαίσιο της εποπτικής της αρμοδιότητας είτε κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ.

H Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των συμμετεχόντων ιδρυμάτων ενημερώνει το ΤΕΚΕ σε περίπτωση που διαπιστώνει προβλήματα σε κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία ενδέχεται να ενεργοποιήσουν την παρέμβαση του ΤΕΚΕ.