Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων ή υποκαταστημάτων που συμμετέχουν υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις :

α) Εάν πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, εδρεύει σε τρίτη χώρα και συμμετέχει υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα  το ΤΕΚΕ ενημερώνει άμεσα την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, σε συνεργασία με το ΤΕΚΕ, λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένου του διορισμού επιτρόπου, και, εάν είναι αναγκαίο, επιβάλλει κυρώσεις προς εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος.

β) Εάν, παρά τα προηγούμενα μέτρα που λαμβάνονται το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα  δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του το ΤΕΚΕ δύναται, με τη ρητή συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος, να  του γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να το αποκλείσει από το ΣΚΚ, τάσσοντας προθεσμία όχι μικρότερη από ένα (1) μήνα για να τις εκπληρώσει. Εάν, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα  δεν έχει συμμορφωθεί,  το ΤΕΚΕ το αποκλείει από το ΣΚΚ και η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του.

γ) Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την περίπτωση α) το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα  δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή του στο ΣΚΕ, το ΤΕΚΕ δύναται, με τη ρητή συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος, να γνωστοποιήσει στο εν λόγω μέλος του ότι προτίθεται να το αποκλείσει από το ΣΚΕ, τάσσοντας προθεσμία όχι μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν έχει συμμορφωθεί  το ΤΕΚΕ αποκλείει το εν λόγω μέλος του από το ΣΚΕ και η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του. 

Η προβλεπόμενη κάλυψη καταθετών και επενδυτών-πελατών παρέχεται για καταθέσεις που ελήφθησαν και απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος.