Υποχρέωση Ενημέρωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαθέτουν επικαιροποιημένα και να υποβάλουν άμεσα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητεί το ΤΕΚΕ για την εκπλήρωση του σκοπού του και, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στοιχεία για:
 
(α) για την προετοιμασία της καταβολής αποζημίωσης και τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης,
(β) για τον καθορισμό των εισφορών,
(γ) για την τήρηση των διαθεσίμων του ΤΕΚΕ στα πιστωτικά ιδρύματα,
(δ) για την ορθή ενημέρωση των καταθετών,
(ε) για την διάκριση των καταθέσεων σε επιλέξιμες και εγγυημένες και την κατηγοριοποίηση των καταθετών,
(στ) για την παροχή πληροφόρησης σε εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και
(ζ) για την στατιστική παρακολούθηση καταθέσεων και καταθετών. 
 
Τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στο ΤΕΚΕ στοιχεία εγγυημένων καταθέσεων της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου εντός είκοσι (20) ημερών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τροποποιείται η συχνότητα και η προθεσμία υποβολής των εγγυημένων καταθέσεων. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λειτουργούν τα απαραίτητα συστήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ, όπως το Ηλεκτρονικό Αρχείο Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ) τα οποία διασφαλίζουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των λογαριασμών ανά καταθέτη για την υποβολή των στοιχείων  για την προετοιμασία της καταβολής αποζημίωσης ή την χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης, τον καθορισμό των εισφορών και την διάκριση των καταθέσεων σε επιλέξιμες και εγγυημένες και την κατηγοριοποίηση των καταθετών. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν στο ΤΕΚΕ τα ανωτέρω  στοιχεία εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την υποβολή σχετικού αιτήματός του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο αίτημα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων είτε αυτόβουλα στο πλαίσιο της εποπτικής της αρμοδιότητας είτε κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ. Για την παροχή των ανωτέρω στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο έναντι του ΤΕΚΕ.