Υποχρέωση πληροφόρησης καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα

Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς καταθέτες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ και τους ενημερώνουν σχετικά

  • με την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη,
  • τις ισχύουσες εξαιρέσεις από αυτήν,
  • την έκταση 
  • το ύψος της κάλυψης, καθώς και
  • το νόμισμα καταβολής της αποζημίωσης.

Πριν από τη σύναψη σύμβασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, παρέχονται στους καταθέτες οι ανωτέρω πληροφορίες οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι παρέλαβαν τις πληροφορίες αυτές.

Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τους καταθέτες πριν από τη σύναψη της σύμβασης τόσο του τυχόν Δανείου όσο και του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ότι σε περίπτωση υποχρεώσεων του καταθέτη προς το πιστωτικό ίδρυμα ισχύουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας.

Στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού παρέχεται επιβεβαίωση ότι οι καταθέσεις τους είναι επιλέξιμες συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο παρέχεται στον καταθέτη τουλάχιστον ετησίως.

Εάν ο καταθέτης χρησιμοποιεί διαδικτυακή τραπεζική, το Ενημερωτικό Δελτίο χρησιμοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, με επιβεβαίωση από τον καταθέτη. Κατόπιν αιτήματος του καταθέτη οι πληροφορίες παρέχονται εγγράφως.

Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ο διαδικτυακός τόπος του ΤΕΚΕ www.teke.gr. O διαδικτυακός τόπος του ΤΕΚΕ περιλαμβάνει τις απαραίτητες για τους καταθέτες πληροφορίες και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους της εγγύησης των καταθέσεων και των δικαιωμάτων τους. 

 

Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες

 

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων

Οι καταθέσεις στο (συμπληρώνεται η επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος)καλύπτονται από το:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) 1

Όριο κάλυψης:

100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα2

 

[όπου ισχύει:] [Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος] χρησιμοποιεί επίσης το εμπορικό σήμα [συμπληρώνονται όλα τα εμπορικά σήματα πουλειτουργούνβάσει της ίδιας άδειας].

Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης 3

Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:

Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ.. 4

Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο(-α) πρόσωπο(-α):

Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά

Προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος:

7 εργάσιμες ημέρες 5

 

Νόμισμα της αποζημίωσης:

Ευρώ [συμπληρώνεται άλλο νόμισμα κατά περίπτωση]

Επικοινωνία:

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (TEKE)

Αμερικής 6.

Αθήνα, Τ.Κ 10671.

Τηλέφωνο 30 210 3639933, 30 210 3635433 .

Fax 30 210 3635582.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 www.teke.gr

Ο καταθέτης έλαβε γνώση:

 

Ημερομηνία:

 

Πρόσθετες πληροφορίες

1Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κάλυψη της κατάθεσής σας.

2Γενικό όριο κάλυψης

Αν μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη κατά τρόπο γενικό και μόνιμο επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα διαπιστώνεται ότι αδυνατεί βάσει απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει αποζημιώσεις στους καταθέτες.

 

Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταθέσεις του ιδίου καταθέτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί λογαριασμό ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώκαι τρεχούμενο λογαριασμό με 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 100.000 ευρώ.

[Μόνο όπου ισχύει:] Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί με διαφορετικά εμπορικά σήματα. [συμπληρώνεται το εμπορικό σήμα του πιστωτικού ιδρύματος όπου τηρείται ο λογαριασμός] λειτουργεί επίσης υπό το εμπορικό σήμα [συμπληρώνονται όλα τα εμπορικά σήματα του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος]. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταθέσεις σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα εμπορικά σήματα καλύπτονται συνολικά μέχρι το ύψος των 100.000 ευρώ.

3 Ειδικό όριο κάλυψης

 

Για περισσότερες πληροφορίες :www.teke.gr

4 Όριο κάλυψης για κοινούς λογαριασμούς

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες : www.teke.gr

5  Αποζημίωση

Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής Σε ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων η εν λόγω προθεσμία μπορεί να επεκτείνεται κατ’ ανώτερο όριο έως τρείς (3) μήνες.

Το δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες.

Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος κατά του καταθέτη, εφόσον αυτές είχαν καταστεί απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες :www.teke.gr

Άλλες σημαντικές πληροφορίες:

Οι εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων αναφέρονται στο Διαδικτυακό τόπο www.teke.gr του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). [Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος]θα σας ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων. Εφόσον καλύπτονται οι καταθέσεις, [επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος]το επιβεβαιώνει στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.