Τέλος Συμμετοχής

Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα σκέλη του ΤΕΚΕ οφείλουν να καταβάλουν ετήσιο Τέλος Συμμετοχής για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΚΕ οι οποίες προκύπτουν από τον Απολογισμό του προηγούμενου έτους. Το τέλος συμμετοχής καταβάλλεται βάσει στοιχείων Προϋπολογισμού με πίστωση του λογαριασμού του ΤΕΚΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε πιστωτικό ίδρυμα. Τυχόν προσαρμογές στο καταβληθέν τέλος που προκύπτουν βάσει στοιχείων Απολογισμού συμψηφίζονται με το τέλος συμμετοχής επόμενων ετών.

Το τέλος συμμετοχής προσδιορίζεται με κρτήριο τον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε κάθε σκέλος και στη συνέχεια επιμερίζεται  στα μέλη  του σκέλους ως εξής:

(α) ποσοστό 20% κατανέμεται ισομερώς στα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σκέλος και

(β) το υπόλοιπο 80% κατανέμεται σύμφωνα με το λόγο της βάσης υπολογισμού εισφορών κάθε πιστωτικού ιδρύματος προς τη βάση υπολογισμού εισφορών όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο εν λόγω σκέλος.

Στο Τέλος Συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες ανακύπτουν λόγω της καταβολής αποζημίωσης των καταθετών ή των επενδυτών – πελατών πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία οι οποίες βαρύνουν το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει περιέλθει σε αδυναμία