Εισφορές Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ)

Αρχικές Εισφορές προς το ΣΚΕ

Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρα εκτός της ΕΕ και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ καταβάλλουν, πέραν της εκάστοτε αναλογούσας σε αυτά τακτικής εισφοράς, κατά τη συμμετοχή τους για πρώτη φορά στο ΣΚΕ, αρχική εισφορά ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ύψους των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων τους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο ΣΚΕ. Ως ημερομηνία βάσης υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου της ένταξης του πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΕ ημερολογιακού έτους. Η αρχική εισφορά δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. H καταβολή των αναλογουσών σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα αρχικών εισφορών στο Ενεργητικό του ΣΚΕ πραγματοποιείται με πίστωση του λογαριασμού του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τακτικές Εισφορές προς το ΣΚΕ

Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΕ καταβάλλουν ετήσια τακτική εισφορά, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται εντός του μηνός Ιουνίου του αντιστοίχου έτους. Το ακριβές χρονικό σημείο και η καταβολή των ετήσιων τακτικών εισφορών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλουν τα εν λόγω στοιχεία στο ΤΕΚΕ το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους ενώ η καταβολή των αναλογουσών τακτικών εισφορών πραγματοποιείται με πίστωση του λογαριασμού του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχεται ως προς την ακρίβειά της από νόμιμο ελεγκτή.

H ετήσια τακτική εισφορά, την οποία καταβάλλει κάθε πιστωτικό ίδρυμα πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΣΚΕ, ορίζεται ως το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν με βάση τους ακόλουθους συντελεστές κατά κλιμάκιο αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών κάθε συμμετέχοντος στο ΣΚΕ κατά την παροχή καλυπτόμενων υπηρεσιών:

(α) για αξία περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος μέχρι 30.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό:

(αα) 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων, ή

(ββ) 1,00% για κινητές αξίες τις οποίες κατέχει το συμμετέχον στο ΣΚΕ για λογαριασμό πελατών του και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης, εφόσον το συμμετέχον έχει αναθέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους τελικούς δικαιούχους των λογαριασμών που είναι επενδυτές - πελάτες του συμμετέχοντος για τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους. Η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την εκκαθάριση της συναλλαγής και, γενικότερα, από τη διενέργεια οιασδήποτε χρεοπίστωσης σε λογαριασμό τίτλων, απευθείας από τον διαχειριστή και ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του ίδιου του συμμετέχοντος στο ΣΚΕ προς τους επενδυτές - πελάτες του.

(β) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 30.000.001 ευρώ έως 250.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων,

(γ) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 250.000.001 ευρώ και άνω η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 1,00% της αξίας των κατεχoμένων περιουσιακών στοιχείων.

Οι εν λόγω συντελεστές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα (με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΤΕΚΕ, δύναται να τροποποιούνται οι όροι που διέπουν τις τακτικές εισφορές) :

 

Κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών συμμετέχοντος στο ΣΚΕ

Συντελεστής τακτικής εισφοράς

(α) Μέχρι 30.000.000 ευρώ

2,75% (με την επιφύλαξη του εδαφίου (ββ) της περίπτωσης α)

(β) Από 30.000.001 μέχρι 250.000.000 ευρώ

2,75%

(γ) Πλέον των 250.000.001 ευρώ

1%

Τα συμμετέχοντα, στο ΤΕΚΕ, πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν εισφορές, οι οποίες αντιστοιχούν μόνο στη μεταβολή της αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την αναπροσαρμογή του ύψους και του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς, όταν επιτευχθεί εύλογη σχέση μεταξύ των διαθεσίμων του ΣΚΕ και της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών, τη διακοπή λόγω επίτευξης εύλογου σχέσεως και την εκ νέου καταβολή της ετήσιας εισφοράς, καθώς και την τυχόν επιστροφή εισφορών που προκύπτουν από λάθος υπολογισμό των εισφορών αυτών, στα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ που τις έχουν καταβάλει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την ως άνω εύλογη σχέση. Η καταβολή των τακτικών εισφορών πραγματοποιείται με πίστωση του λογαριασμού του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.    
 

Έκτακτες Εισφορές προς το ΣΚΕ

Σε περίπτωση κατά την οποία το ΤΕΚΕ καταβάλει αποζημίωση για την ικανοποίηση απαιτήσεων επενδυτών-πελατών που προκύπτουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα και εφόσον οι καταβλητέες αποζημιώσεις υπερβαίνουν ποσοστό της αξίας του Ενεργητικού του ΣΚΕ, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΕ καλούνται να καταβάλουν έκτακτες εισφορές. Τα ποσά των έκτακτων εισφορών καταβάλλονται σε λογαριασμό αποζημίωσης επενδυτών-πελατών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Δανεισμός προς το ΣΚΕ

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΚΕ δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων των πελατών – επενδυτών και ιδίως προς διασφάλιση της ρευστότητας που απαιτείται για την καταβολή οφειλόμενων αποζημιώσεων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΣΚΕ δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή και από άλλες πηγές.  Για τα ποσά των δανείων αυτών ισχύει εκ του νόμου εγγύηση των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενταξη - Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΕ.

Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εισέρχεται στο ΣΚΕ μετά την έναρξη του οικονομικού έτους ή παύει, για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετέχει σε αυτό οφείλει τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος ένταξης ή αποχώρησης, αντίστοιχα, κατ' αναλογία του χρόνου συμμετοχής του σε αυτό. Πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚE παύει να συμμετέχει σ’ αυτό είτε εκουσίως είτε υποχρεωτικώς λόγω αποκλεισμού του ή και ανάκλησης της αδείας του ως πιστωτικού ιδρύματος. Επί εκουσίας αποχωρήσεως οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως το ΤΕΚΕ αμέσως μετά την λήψη της απόφασης για την αποχώρησή του.

Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΕ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, καταβάλλεται σε αυτό η αξία της ατομικής του μερίδας επί του Ενεργητικού του ΣΚΕ, εφόσον διαθέτει τέτοια, με την αποτίμηση που ισχύει κατά το χρόνο της αποχώρησής του.