Ενεργητικό και Διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ)

Το ενεργητικό του ΣΚΚ αποτελείται από τα διαθέσιμά του και τυχόν απαιτήσεις του από οποιαδήποτε αιτία. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ σχηματίζονται από αρχικές, τακτικές και έκτακτες εισφορές τις οποίες καταβάλλουν υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα.

Στα διαθέσιμα του ΣΚΚ περιλαμβάνεται το Ιδρυτικό Κεφάλαιο, το Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ)  που  είναι ομάδα περιουσίας και αποτελεί ενεργητικό του ΤΕΚΕ  και το Πρόσθετο  Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ). Στα ανωτέρω  προστίθενται έσοδά από άλλες πηγές, όπως από τη διαχείριση των διαθεσίμων του, από την είσπραξη ή και ρευστοποίηση απαιτήσεών του, από τυχόν δωρεές και πάσης άλλης φύσεως έσοδα τα οποία προκύπτουν κατά την επίτευξη του σκοπού του.

Τα ανωτέρω χρηματικά διαθέσιμα τηρούνται σε  λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έσοδα από την ρευστοποίηση απαιτήσεων του ΣΚΚ διατίθενται αρχικά για την αποπληρωμή των δανείων του και εν συνεχεία κατατίθενται στους ως άνω λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Επίπεδο-Στόχος του ΣΚΚ
Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό 0,8% επί του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων των μελών του ΣΚΚ έως τις 3 Ιουλίου 2024, το οποίο αποτελεί επίπεδο - στόχο. Εάν τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ μειωθούν λόγω καταβολής αποζημιώσεων οι οποίες υπερβαίνουν το 0,8% των εγγυημένων καταθέσεων, η αρχική χρονική περίοδος για την επίτευξη του επιπέδου στόχου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έως τέσσερα (4) έτη. Το ΠΚΚΚ δεν περιλαμβάνεται για σκοπούς υπολογισμού του επιπέδου - στόχου.
Η επίτευξη του επιπέδου – στόχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα του ΤΕΚΕ να επιβάλει περαιτέρω εισφορές προς εύλογη επαύξηση των διαθεσίμων του.
Εάν τα διαθέσιμα του ΣΚΚ υπολείπονται του επιπέδου – στόχου, καταβάλλονται ετήσιες εισφορές μέχρι να επιτευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο – στόχος. Εάν, αφού έχει επιτευχθεί για πρώτη φορά το επίπεδο – στόχος, τα διαθέσιμα του ΣΚΚ μειωθούν σε λιγότερο από τα δύο τρίτα του επιπέδου – στόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ καθορίζει τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε επίπεδο που επιτρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο - στόχος το αργότερο μέσα σε έξι (6) έτη από τον χρόνο μειώσεως.

 

Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ)
Στα διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) περιλαμβάνεται το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) που αποτελεί ειδική ομάδα περιουσίας που προορίζεται για την ικανοποίηση απαιτήσεων των καταθετών, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σ' αυτό πιστωτικά ιδρύματα. Το ΠΚΚΚ αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το ΤΕΚΕ.

Το ΠΚΚΚ αποτελεί ειδική ομάδα περιουσίας, η οποία προέκυψε από τις εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που προέκυψαν από το ποσό της διαφοράς της ετήσιας τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά την αύξηση του ορίου κάλυψης από 20.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ που αποφασίστηκε με το ν.3714/2008 (Α’231), ήτοι τα 4/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΚ του ΤΕΚΕ.

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΠΚΚΚ έχει μία ατομική μερίδα σε αυτό, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στο ΠΚΚΚ. Οι ατομικές μερίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων που απαρτίζουν το ΠΚΚΚ είναι ακατάσχετες έναντι του ΤΕΚΕ.

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε καταθέτες χρησιμοποιείται αρχικά, μέχρι την εξάντλησή της, η ατομική μερίδα στο ΠΚΚΚ του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο περιήλθε σε αδυναμία. Αν η μερίδα αυτή δεν επαρκεί, για το υπόλοιπο καταβλητέο ποσό, χρήση των κεφαλαίων του ΠΚΚΚ θα γίνεται κατά τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η ατομική μερίδα κάθε πιστωτικού ιδρύματος παύει να θεωρείται ενεργητικό αυτού αφότου χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του ΤΕΚΕ.
Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, και δεν προσχωρήσει σε άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, καταβάλλεται σε αυτό η αξία της ατομικής του μερίδας στο ΠΚΚΚ, εφόσον διαθέτει τέτοια, με την αποτίμηση που ισχύει κατά το χρόνο της αποχώρησής του όπως ορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Για τον υπολογισμό της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος προαπαιτείται ο υπολογισμός του ενεργητικού του ΠΚΚΚ όπου λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις καταθετών συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΣΚΚ που τυχόν έχουν περιέλθει σε αδυναμία, εφόσον η αδυναμία του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος επήλθε μέχρι και τρεις μήνες μετά την αποχώρηση του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος.