Τοποθέτηση Διαθεσίμων ΤΕΚΕ

Τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ αποτελούνται από τα διαθέσιμα του ΣΚΚ, τα διαθέσιμα του ΣΚΕ, τα διαθέσιμα του ΣΕ και το Τέλος Συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ (τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του). Τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ επενδύονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει χαμηλό κίνδυνο και επαρκή διαφοροποίηση και τηρούνται:

  • σε μετρητά,
  • σε καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με το ν.3746/2009, μέρος των εισφορών  προς το ΤΕΚΕ πιστώνονταν στους λογαριασμούς του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και τηρούνταν σε τρίμηνες προθεσμιακές καταθέσεις. Οι καταθέσεις αυτές δύνανται να μεταφέρονται σταδιακά, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού τομέα και, ιδίως, θεμάτων συστημικής ευστάθειας, στους  λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2030. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  Ο ν.4370/2016 (Α'37) προβλέπει ότι οι εισφορές κατατίθενται μόνο στους λογαριασμούς του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • ή τοποθετούνται σε στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου.

Η τοποθέτηση σε τίτλους διενεργείται με κριτήρια :

(α) την ασφάλεια των διαθεσίμων,

(β) τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης και

(γ) τη διασπορά των τοποθετήσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των διαθεσίμων αυτών.

Τα διαθέσιμα δύνανται να τοποθετούνται και σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και να χρησιμοποιούνται  στην κατάρτιση συμφωνιών επαναπώλησης (reverse repos). 

FaLang translation system by Faboba