Εξαιρούμενες επενδυτικές υπηρεσίες

Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ:

α) Οι απαιτήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, τις οποίες έχουν στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό.

β) Οι απαιτήσεις που προέρχονται από συναλλαγές επενδυτών – πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

γ) Οι απαιτήσεις για ίδιο λογαριασμό των επιχειρήσεων επενδύσεων και των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)

δ) Οι απαιτήσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

ε) Οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών

στ) Οι απαιτήσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών διαχείρισής τους.

ζ) Οι απαιτήσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 216), όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία.

η) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στο ν.4270/214 Α’143 (άρθρο 14 παρ. 1 υποπερ.στ’.)

θ) Οι απαιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του.

ι) Οι απαιτήσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιό του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος.

ια) Οι απαιτήσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις (θ) και (ι).

ιβ) Οι απαιτήσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των προσώπων που απαριθμούνται στις περιπτώσεις (θ), (ι) και (ια) καθώς και των τρίτων προσώπων που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.