Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κατευθυντήριες Γραμμές, Διακυβερνητική Συμφωνία και Κανονισμοί

Οδηγία 2014/49/ΕΕ (περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων)

Οδηγία 2014/59/ΕΕ (για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων)

Κανονισμός 806/2014 (Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης)

Οδηγία 2009/14/ΕΚ

Οδηγία 2004/39/ΕΚ

Οδηγία 97/9/ΕΚ

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαικής Αρχής Τραπεζών (ΚΓ)

(ΚΓ) σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ ΣΕΚ

(ΚΓ) σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής

(ΚΓ) σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα ΣΕΚ

(ΚΓ) σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στα ΣΕΚ

Διακυβερνητική Συμφωνία (IGA)
Διακυβερνητική Συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/81 του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης